Bestyrelsen
 
Arrangementer
 
Odin prisen
 
Bladarkivet
 
Vedtægter
 
Links
 
Odense-billeder
 
 
 
 
              Vedtægter for Byforeningen for Odense stiftet den 8. april 1976.           

   

§ 1. Foreningens navn er: Byforeningen for Odense.

§ 2. Foreningens formål er at arbejde med emner vedrørende Odense Bys
liv i fortid, nutid og fremtid, øge interessen herfor og fremme bevaring
og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier.
Foreningen er upolitisk.

§ 3. Foreningens formål søges realiseret blandt andet gennem møder og
ekskursioner samt dannelse af interessegrupper. Disse sidste etableres af
bestyrelsen efter foreliggende ønsker og behov i samarbejde med denne.

§ 4. Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontin-
gent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentindtægter
skal anvendes til foreningens administration samt til de i § 2 nævnte formål.

§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes
hvert år i april/maj måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker
via foreningens blad og hjemmeside med kvartals varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes pr. e-mail med minimum 8
dages varsel. Medlemmer uden e-mailadresse kan efter aftale med besty-
relsen modtage indkaldelse ved almindeligt brev.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne kalenderår.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Forslag til budget for indeværende år herunder fastsættelse af
    medlemskontingent for det kommende kalenderår.

6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.

7. Eventuelt.

Forslag under dagsordenen pkt. 4, som ønskes behandlet, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen med angivelse
af forslagsstiller.

Stillede forslag skal fremgå af foreningens hjemmeside senest 3 dage før
generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog
gælder særlige regler for vedtægtsændringer og ekstraordinære generalfor-
samlinger.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det,
eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske derom
med angivelse af dagsorden for mødet.

En generalforsamling kan foretage ændringer i foreningens vedtægter, når
mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de
mødte medlemmer stemmer herfor.

Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede, men der dog
for ændringen afgives mindst 2/3 af stemmerne af de tilstedeværende, ind-
kalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der uanset antallet af frem-
mødte kan træffe beslutning om ændringen med 2/3 flertal.

Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet med-
lem. Intet medlem kan dog lade sig befuldmægtige til at afgive stemme for
mere end et fraværende medlem.

§6. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, der kon-
stituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er to år. På lige årstal vælges 4
medlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsen skal så vidt gørligt holde medlemmerne á jour med planer
og arbejder, som falder inden for foreningens interesseområde.

Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil, afgør inden for rammen
af denne vedtægt alle spørgsmål vedrørende foreningens virksomhed, samt
formidler kontakt til myndigheder og andre implicerede.

Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn
til foreningens formål.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde
af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Foreningen tegnes af
formanden sammen med mindst 1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer - eller
af 3 bestyrelsesmedlemmer ved formandens fravær.

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmod-
ning af et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Fra bestyrelsens møder udsendes mødereferat til bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter. Mødereferatet godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Et bestyrelsesmedlem, der udebliver fra 3 på hinanden følgende ordinære
bestyrelsesmøder, må, hvis blot 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det,
udtræde af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i vedkommendes sted.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såvel fast som til løsning af en-
kelte opgaver.

§ 8. Foreningen kan tilsluttes sådanne landssammenslutninger, som er rele-
vante for foreningen.

§ 9. Beslutning om foreningens ophør træffes efter reglerne for ændring af
vedtægterne, jfr. foran § 5. Generalforsamlingen træffer ved almindelig
stemmeflerhed beslutning om anvendelse af foreningens formue i overens-
stemmelse med § 2.Vedtægterne er senest ændret på ordinær generalforsamling den 16. april 2015
og ekstraordinær generalforsamling den 7. maj 2015
 


 
  Tilbage til:       Forsiden